Skrypt forum używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia Wam maksymalnej wygody przy korzystaniu z naszej internetowej witryny. Dzięki ciasteczkom wiemy też co Wasze owczarki jadły na śniadanie. ;-) Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies kliknij "Akceptuję", w przeciwnym wypadku wyłącz ciasteczka dla tej witryny w ustawieniach swojej przeglądarki. Akceptuję.
Przepisy dotyczące psów oraz informacje o psach ukazujące się w szeroko rozumianych mediach.

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez mój pies » 12 gru 2011, o 14:50

[*]UCHWAŁA NR LXII/863/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 listopada 2009 r.w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420), art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828
i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463
oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się na terenie Miasta Poznania opłatę od posiadania psów.

§ 2

Roczna wysokość stawki opłaty od posiadania psów wynosi 55,00 zł od jednego psa.

§ 3

1. Opłata jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 30 kwietnia.
2. W przypadku nabycia psa po terminie płatności opłata za ten rok jest płatna nie później
niż w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 4

Opłatę od posiadania psów należy wnosić bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania.

§ 5

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów poddanych
zabiegowi sterylizacji lub kastracji i psów nabytych w Schronisku dla Zwierząt przy
ul. Bukowskiej 266.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXV/243/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 06 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzeń oraz wyznaczenia dla nich terminów płatności, a także wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
Grzegorz Ganowicz
_______
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA


w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.


W projekcie uchwały proponuje się podwyższenie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, obowiązującej od dwóch lat w wysokości 55,00 zł. do 70,00 zł., tj. o 27,3%. Górna granica stawki tej opłaty wynosi w 2010 r. – 107,85 zł od jednego psa.
Zaproponowano utrzymanie terminu płatności do 30 czerwca.
W projekcie proponuje się rezygnację z poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa,
ze względu na coraz większą ilość wpłat dokonywanych przez podatników w formie elektronicznej i bezgotówkowej bezpośrednio na rachunek bankowy organu oraz rezygnację inkasentów z pełnienia tej funkcji, w tym jednych z większych: Spółdzielni Mieszkaniowej „OSIEDLE MŁODYCH” i Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego. Ponadto odstąpienie od poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa spowoduje zniesienie ponoszonych kosztów z tytułu wynagrodzenia dla inkasentów (20% od pobranych opłat).

Skarbnik Miasta Poznania
Barbara Sajnaj

[*]
ObrazekObrazek

Co posiadacz psa przeczytać powinien o ich wychowaniu: literatura-godna-polecenia-t542.html
mój pies
Avatar użytkownika
Klubowicz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Tora
Imię: ena
Lokalizacja: Poznań
Pochwały: 23
Dołączył(a): 8 wrz 2011, o 20:51

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez Zbychu » 2 sie 2012, o 21:14

Podam to może jako ciekawostkę, bo być może Wam (chociaż nie wiadomo) ta informacja się nie przyda. Otóż w IRL każdy posiadacz psa powinien posiadać licencję, która jest ważna tylko na rok. Można ją jednak bezproblemowo odnawiać. Koszt to 20euro. Poza tym stosuje się dość wysokie kary za zanieczyszczanie terenów publicznych przez naszych milusińskich. Bardzo surowo przestrzega się szczepień, a kwarantanna np. aby udać się do PL i z powrotem wynosi 6 miesięcy.Jednym z dość drastycznych przepisów dla wlaścicieli i chyba najgorszym jest przepis mówiący o tym, że w razie przypadku ugryzienia kogokolwiek przez psa, jest on usypiany.
Zbychu
Losowy avatar

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez płocczanka » 8 sie 2012, o 14:06

UCHWAŁA NR 219/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 18a, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) zarządza się co następuje:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Miasta Płocka:
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;
4) wprowadza zwolnienia z poboru opłaty od posiadania psów;
5) zarządza pobór opłaty w drodze inkasa, określa inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 2.

Wprowadza się na terenie miasta Płocka opłatę od posiadania psów.

§ 3.

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 30,00 zł od jednego psa oraz
15,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4.
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:

1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
3) od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa,
4) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.


§ 6.

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Płocka, na konto Urzędu Miasta Płocka lub u inkasenta.

2. Na inkasenta opłaty od posiadania psów wyznacza się Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1.


§ 7.

Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej opłaty.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 9.
Traci moc Uchwała Nr 617/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad jego poboru i terminu płatności.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
"POZOSTAJESZ ODPOWIEDZIALNY NA ZAWSZE ZA TO CO OSWOIŁEŚ"
Antoine de Saint - Exupery, Mały Książę
płocczanka
Avatar użytkownika
Owczarkarz
6 lata członkostwa6 lata członkostwa6 lata członkostwa6 lata członkostwa6 lata członkostwa6 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Szarik
Imię: Sylwia
Wiek: 43
Lokalizacja: Płock
Pochwały: 7
Dołączył(a): 19 mar 2012, o 12:35

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez xxxkaluniaxxx » 9 sie 2012, o 17:59

UCHWAŁA Nr XLIV/320/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku


Rozdział VII

§21 1.Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest:

1) takie ich utrzymywanie, które zapewnia im ochronę przed wszelkimi zagrożeniami, uciążliwościami dla ludzi oraz zapobiega zanieczyszczeniu przez nie terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

2) zapewnienie warunków bytowania zwierząt domowych, aby nie powodowały one uciążliwości i zagrożenia dla otoczenia szczególnie w zakresie hałasu, zanieczyszczenia otoczenia, wydzielania przykrych zapachów, chorób od zwierzęcych, itp.,

3) dbanie o stan zdrowotny zwierząt poprzez zapewnienie im niezbędnej opieki weterynaryjnej i zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się zakaźnych chorób zwierzęcych,

4) jeżeli pies lub inne zwierzę domowe zanieczyści teren przeznaczony do wspólnego użytku ( chodnik, trawnik, ulicę, plac zabaw, itp. ) obowiązkiem właściciela zwierzęcia jest odwrotne uprzątnięcie tego zanieczyszczenia. Uprzątnięcie odchodów pozwierzęcych polegać ma na zebraniu ich w przeznaczone do tego celu pakiety sanitarne, dostępne w punktach sprzedaży. Zebrane odchody należy wrzucać do pojemników na odpady komunalne lub do koszy ulicznych,

5) pełne respektowanie innych przepisów szczegółowych określających zasady postępowania z psami, kotami i innymi zwierzętami domowymi, w tym uregulowań zawartych w regulaminach porządkowych np. komunikacji miejskiej, parków, obiektów publicznych itp.

2.Poza obowiązkami określonymi w pkt. 1 właściciele psów zobowiązani są do:

1) wyposażenia nieruchomości, w których przebywają psy w widoczną estetyczną tabliczkę informacyjną z napisem np. " UWAGA PIES ",

2) sprawowania stałego i skutecznego dozoru nad psami. Zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te są na uwięzi lub znajdują się na terenie należycie ogrodzonym, uniemożliwiającym jego opuszczenie,

3) stworzenia im takich warunków bytowania, aby nie zagrażały one osobom trzecim a szczególności dotyczy to właścicieli psów ras agresywnych i uznanych za agresywne. W miejscach publicznych właściciele psów zobowiązani są prowadzić je na smyczy, a w przypadku psa agresywnego dodatkowo wyposażyć go w nałożony kaganiec,

4) opłacenia podatku od posiadania psów do dnia 31 maja każdego roku, z wyłączeniem psów pobranych ze schroniska,

5) systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych i administracyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

6) uzyskania zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami ) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687). Zezwolenie wymagane jest przy posiadaniu psów rasy:

a) Amerykański pit bull terrier,

b) Perro de Presa Maclorquin,

c) Buldog amerykański,

d) Dog argentyński,

e) Perro de Presa Canario,

f) Tosa inu,

g) Rottweiler,

h) Akbash dog,

i) Anatolian Karabash,

j) Moskiewski stróżujący,

k) Owczarek kaukaski,

l) chartów i ich mieszańców,

7) Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów wymienionych w podpunktach od a) do k) wydaje Burmistrz Rogoźna, natomiast zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie psów wymienionych w podpunkcie l) wydaje starosta.§22 1.Rejestrację psów na terenie gminy prowadzi – Urząd Miejski,

2.Zabrania się:

1) wypuszczania psów poza teren nieruchomości lub mieszkania bez dozoru,

2) wprowadzania i wypuszczania psów w szczególności na miejsca zabaw dla dzieci (place zabaw, piaskownice, boiska ) oraz plaże i kąpieliska,

3) wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej oraz sklepów, szkół, lokali gastronomicznych itp.

3.Postanowienia ust.2 pkt. 2 i 3 nie dotyczą psów przewodników.

4.Organizator imprez publicznych z udziałem psów i innych zwierząt domowych (jak np. wystawy psów, pokazy tresury ) może po uzgodnieniu z Gminą odstąpić w regulaminie imprezy od zasad zawartych w przepisach gminnych.

5.Psy bezdomne podlegają wyłapywaniu i umieszczone zostają w schronisku.
co do pogrubionego punktu
w 2008r. chyba w lipcu bo to było krótko po tym jak przyniosłam Kale burmistrz zniósł obowiązek płacenia podatku za psa :-)
xxxkaluniaxxx
Avatar użytkownika
Moderator
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Kala[*] & Panda
Imię: Weronika
Wiek: 25
Lokalizacja: Rogoźno Pyrlandia
Pochwały: 10
Dołączył(a): 18 kwi 2011, o 14:51

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez kati777 » 9 sie 2012, o 19:49

Wrocław

UCHWAŁA NR LII/802/98
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 5 czerwca 1998 roku


w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących
zwierzęta domowe na terenie miasta Wrocławia


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 oraz art. 4 pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 ze zmianami)
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się obowiązki spoczywające na osobach utrzymujących
zwierzęta domowe na terenie miasta Wrocławia, określone w
załączniku, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1998 roku.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Ryszard MajZałącznik
do uchwały nr LII/802/98
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 5 czerwca 1998 roku


OBOWIĄZKI SPOCZYWAJĄCE NA OSOBACH UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA


I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Obowiązki spoczywające na osobach utrzymujących zwierzęta domowe
mają na celu ustalenie obowiązków tych właścicieli, ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością zwierząt dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Zasady obowiązują właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe na
terenie miasta Wrocławia, a także właścicieli i zarządców
nieruchomości oraz jednostki organizacyjne związane tematycznie z
omawianą problematyką, a działanie których regulują odrębne przepisy.

3. Ilekroć w "Obowiązkach spoczywających na osobach utrzymujących
zwierzęta domowe" jest mowa o:

a) właścicielu - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i prawne,
które korzystają z prawa własności, jak i te osoby, które władają
nimi jako właściciel, bądź też z mocy obowiązujących przepisów także
mają nimi prawo władać. W przypadku zwierząt bezdomnych,
porzuconych, dzikich, obowiązki właściciela spoczywają na zarządcy -
administratorze terenu, na którym zwierzęta przebywają;

b) zwierzętach - należy przez to rozumieć wszystkie zwierzęta domowe
stwarzające możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku
i czystości;

c) firmach wywozowych - należy przez to rozumieć uprawnioną
jednostkę organizacyjną do zbiórki padłych zwierząt;

d) budynkach użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynki
przeznaczone do wykonywania funkcji administracji państwowej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki,
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym, poczty
i telekomunikacji oraz inne ogólnodostępne budynki przeznaczone do
wykonywania podobnych funkcji.

4. Niniejsze regulacje nie dotyczą zasad utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach, które zostaną określone odrębnym
przepisami.


II. Obowiązki właścicieli zwierząt.

§ 2.

1. Właściciel zobowiązany jest utrzymywać zwierzę w sposób
humanitarny i taki aby było ono jak najmniej uciążliwe dla
otoczenia.

2. Właściciel zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór nad zachowaniem
zwierzęcia.

3. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za:

1) szkody wyrządzone przez zwierzę;

2) zgodne z przepisami sanitarnymi usunięcie zwłok padłego
zwierzęcia.

4. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować dla innych osób
zamieszkujących w nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich,
uciążliwości takich jak hałas, odór itp.

§ 3.

1. W miejscach publicznych mogą przebywać zwierzęta wyłącznie pod
nadzorem osoby, która jest zdolna do kontroli ich zachowania.

2. Szczególne obowiązki ciążą na właścicielach psów.

Osoby te zobowiązane są do:

1) zgłoszenia psa do rejestracji oraz opłacania podatku od jego
posiadania;

2) corocznego poddawania psa, w wieku powyżej 2 lat, szczepieniom
ochronnym przeciw wściekliźnie;

3) prowadzenia psa na smyczy oraz zaopatrzenia go w identyfikator,
a w przypadku psów dużych bądź agresywnych w kaganiec;

4) usunięcia nieczystości spowodowanych przez psa;

5) poddania obserwacji weterynaryjnej psa, który skaleczył
człowieka.


III. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości oraz jednostek
organizacyjnych.

§ 4.

I. Zobowiązuje się właścicieli i zarządców nieruchomości oraz
jednostki organizacyjne władające nieruchomościami do:

1) powiadamiania mieszkańców zarządzanych posesji o firmach
wywozowych świadczących usługi zbiórki padłych zwierząt;

2) zorganizowanie zbierania i usuwania zwłok padłych zwierząt
(w przypadku nie ustalenia właściciela zwierzęcia) poprzez zlecenie
firmie wywozowej;

3) usuwanie nieczystości spowodowanych przez zwierzęta - w przypadku
nie wyegzekwowania tego obowiązku od właściciela zwierzęcia;

4) zgłaszanie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt faktów
wałęsających się psów celem ich wyłapania;

5) zabezpieczenia modernizowanych i nowobudowanych piaskownic oraz
placów zabaw przed dostępem zwierząt.

2. Posesje (zabudowa jednorodzinna), na których trzymane są psy,
muszą;

1) być tak zabezpieczone aby zwierzę nie mogło się z nich wydostać;

2) przy każdym dojściu do terenu posesji lub mieszkania - być
wyposażone w:

a) w przypadku psów niebezpiecznych tabliczki ostrzegawcze o
minimalnym formacie 15 x 20 cm, z czytelnym napisem "Uwaga -
niebezpieczny pies";

b) dzwonek służący do wezwania gospodarza posesji.


IV. Postanowienia końcowe

§ 5.

l. Zwierzęta przebywające w miejscu publicznym bez opieki będą
przewożone do schroniska dla zwierząt.

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe
tylko na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach.

3. Handel zwierzętami domowymi i gospodarczymi odbywa się wyłącznie
na wyznaczonym targowisku dla zwierząt, wg regulaminu zatwierdzonego
przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

4. Zabrania się:

1) wyprowadzania zwierząt na tereny:

a) placów zabaw dla dzieci,

b) ośrodków szkolno - wychowawczych,

c) budynków użyteczności publicznej,

2) kąpieli psów i innych zwierząt domowych w ogólnodostępnych
zbiornikach wodnych.
kati777
Losowy avatar

Poprzednia strona
Dział statystyki

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

Opcje

Podobne tematy
  •  
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post