Skrypt forum używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia Wam maksymalnej wygody przy korzystaniu z naszej internetowej witryny. Dzięki ciasteczkom wiemy też co Wasze owczarki jadły na śniadanie. ;-) Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies kliknij "Akceptuję", w przeciwnym wypadku wyłącz ciasteczka dla tej witryny w ustawieniach swojej przeglądarki. Akceptuję.
Przepisy dotyczące psów oraz informacje o psach ukazujące się w szeroko rozumianych mediach.

Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez Tomek » 14 lut 2011, o 19:37

Pomyślałem, że powinniśmy stworzyć taki zbiór uchwał, może komuś się przyda.

Bielsko-Biała

Uchwała nr XLVI/536/97
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 czerwca 1997r.
w sprawie: nałożenia obowiązków osobom utrzymującym zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
Na podstawie art.40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996r. Dz.U. Nr 13,poz. 74 z późn. zm.) oraz art.4 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.Nr 132/97 poz. 622),
Rada Miejska Bielska-Białej uchwala, co następuje:
§1
Osoby będące właścicielami zwierząt zobowiązane są do zachowania środków ostrożności gwarantujących otoczeniu porządek i bezpieczeństwo, m.in. poprzez przestrzeganie następujących nakazów:
- niepozostawianie zwierząt bez należytej opieki i dozoru, a także niepowierzanie chwilowej
nad nimi opieki osobom nie gwarantującym właściwego dozoru,
- doprowadzanie do wyznaczonych lecznic weterynaryjnych zwierząt, które pokąsały lub
zraniły człowieka ( niezależnie od posiadanego świadectwa szczepienia ) w celu
obserwacji i badań,
- niedoprowadzanie zwierząt do agresywności przez szczucie, drażnienie lub płoszenie,
- zapobieganie sytuacjom powodującym zakłócanie spokoju, porządku publicznego
i spoczynku nocnego.
§2
Właściciele zwierząt zobowiązani są do zachowania czystości terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku poprzez:
- natychmiastowe usuwanie nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.
§3
1.Zabrania się właścicielom zwierząt wprowadzania ich do sklepów, lokali
gastronomicznych, aptek, pomieszczeń biurowych, placów zabaw dla dzieci oraz innych
obiektów dla których istnieją odpowiednie zakazy ustalone przez ich właścicieli lub
administratorów.
2.Przewożenie psów w środkach komunikacji publicznej jest dozwolone jedynie gdy
zwierzę trzymane jest na smyczy i ma założony kaganiec.
§4
Właściciel psa jest zobowiązany do jego rejestracji i poddania oznakowaniu umożliwiającemu jego identyfikację.
§5
Naruszenie przepisów niniejszej uchwały podlega karze wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
§6
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Bielska-Białej do przeprowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu powiadomienie właścicieli zwierząt o obowiązkach wynikających z niniejszej uchwały.
§7
Kontrolę i egzekwowanie przepisów uchwały powierza się Straży Miejskiej, administratorom budynków komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcom i właścicielom budynków oraz gospodarzom placów i miejsc publicznych.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§9
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.
§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem l października 1997r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Juszczyk
Tomek zawsze pozdrawia.
Tomek
Avatar użytkownika
Administrator
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Viggulec
Imię: Tomasz
Wiek: 40
Lokalizacja: Śląsk
Pochwały: 37
Dołączył(a): 12 lut 2011, o 18:20

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez agis » 19 kwi 2011, o 15:28

WARSZAWA

Uchwała Nr LXXVII/2427/2006
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta stołecznego WarszawyRozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe


§ 28
1. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 29
1. Utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.
2. Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzać zagrożenie dla otoczenia winny być prowadzone pojedynczo, wyłącznie przez osoby dorosłe. Zwierzęta te muszą być prowadzone w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli.
3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki, stawonogi w tym: pajęczaki i owady oraz inne zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych i użytkowych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia
4. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce.
5. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.
6. Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies, o ile przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób, a nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psu poza teren nieruchomości. Ponadto w widocznym miejscu umieszcza się tablicę ostrzegawczą.
7. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy i kagańca pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa za wyjątkiem psów rasy uznanej za agresywną lub mieszańce tych ras, które muszą mieć nałożony kaganiec.
8. Psy mogą być zwolnione ze smyczy na obszarach wyznaczonych.
9. Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się:
1. do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,
2. na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do psów asystujących”;
11. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych.

§ 30
1. Gołębi nie utrzymuje się w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa, jeżeli nie jest to uciążliwe dla ludzi, a nadto nie powoduje zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.

§ 31
Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.

§ 32
Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli psów asystujących i funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających z psów służbowych, w trakcie pełnienia służby

§ 33
Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 34
1. Psy przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku powinny posiadać identyfikator, trwale przymocowany do obroży, umożliwiający ustalenie jego właściciela. Zaleca się elektroniczne znakowanie psów (czipowanie).
2. Zwierzę przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku bez opieki będzie przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddane do ogrodu zoologicznego bądź schroniska.
3. Zabrania się grzebania zwłok zwierząt domowych i ich części
agis
Avatar użytkownika
Początkujący owczarkarz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Max&Uzi
Imię: Agnieszka
Lokalizacja: Warszawa
Pochwały: 4
Dołączył(a): 28 lut 2011, o 10:45

Ruda Śląska

Nieprzeczytany postprzez Jangcy » 20 kwi 2011, o 04:10

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW
Art. 77 k.w. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114)
sankcje karne: grzywna do 250 złotych albo kara nagany.

1. Wykroczenia z art. 77 k.w. może się dopuścić osoba, na której spoczywa obowiązek zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

2. Podmiotem wykroczenia może być nie tylko właściciel zwierzęcia, ale każdy, na kim spoczywa obowiązek nadzoru nad nim.

3. Czynu tego można się dopuścić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, gdyż wystarczające jest niezachowanie środków ostrożności.

4. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Nakazane środki ostrożności mogą wynikać z przepisów prawa (zwłaszcza ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm. jak również z polecenia funkcjonariuszy organów porządkowych (Policji, straży gminnej). Mogą być również określone w przepisach prawa miejscowego. UCHWAŁA 994/LVI/2006 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA .

5. Odpowiedzialność z art. 77 k.w. nie obejmuje skutków wynikających z pogryzienia, uderzenia przez zwierzę.
Niezależnie od odpowiedzialności za wykroczenie z art. 77 k.w.[/b]
sprawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenie z art. 124 § 1k.w jeśli doszło do zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, a wartość szkody nie przekroczyła 250 zł albo za przestępstwo zniszczenia rzeczy z art. 288 k.k. jak szkoda przekroczy wartość 250 zł
Jeżeli w działaniu zwierzęcia doszło do uszczerbku na zdrowiu człowieka, sprawca ponosi także odpowiedzialność za przestępstwo z art. 156 lub 157 k.k.

KODEKS KARNY
....
Art. 156.
§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Art. 157.
§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego.
§ 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.
...

Art. 288.
§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.


UCHWAŁA 994/LVI/2006
RADY MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
Z DNIA 30.03.2006R.

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska.……………..
§6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

6.1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a będące właścicielami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.
6.2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
6.3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości, placówki czy obiektu.
6.4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach budynku służących do użytku publicznego, a także na ulicach, chodnikach, zieleńcach, skwerach i parkach, np. z wykorzystaniem specjalnych torebek papierowych dostępnych we wskazanych na stronach internetowych miejscach.
6.5. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.
6.6. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
Psy ras uznawanych za agresywne mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
6.7. Właściciel psa zobowiązany jest do oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której trzymane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
……….
Obrazek
Zawsze Wierni
Jangcy
Avatar użytkownika
Zaawansowany owczarkarz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Parys
Imię: Janek
Wiek: 58
Lokalizacja: Ruda Sląska
Pochwały: 11
Dołączył(a): 13 lut 2011, o 11:58

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez Mada95 » 24 kwi 2011, o 14:40

PRZEPISY LOKALNE DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT
Rozdział 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
(Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 85/2008 poz. 2181)
§ 23
1. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.
2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe (w szczególności psy) mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania się zwierzęcia, przestrzegając następujących zasad:
a) pies musi być prowadzony w kagańcu i na smyczy,
b) dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie na terenie, gdzie właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, a pies ma założony kaganiec,
c) zwolnione z obowiązku noszenia kagańca są psy, których budowa anatomiczna uniemożliwia jego założenie, przy czym wówczas pies winien być prowadzony na smyczy.
§ 24
Zwierzęta domowe pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dostarczeniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”. Koszty pobytu zwierzęcia w schronisku i opieki weterynaryjnej ponosi właściciel.
§ 25
1. Osoba, pod której opieką przebywa zwierzę w miejscu publicznym, zobowiązana jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.
2. Odchody zwierzęce powinny być zbierane przy pomocy torebek dostępnych odpłatnie w dystrybutorach rozmieszczonych na terenie miasta lub innych torebek/woreczków itp.
3. Dopuszcza się wyrzucanie psich nieczystości do koszy przyulicznych lub pojemników na odpady zmieszane.
§ 26
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zlecania uprawnionej firmie usuwania padłych zwierząt na własny koszt.
§ 27
Zabrania się:
1) wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września,
2) kąpieli zwierząt w fontannach miejskich.
Mada95
Losowy avatar

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez Razgotra » 12 maja 2011, o 21:32

SZCZECIN
Wyciąg z uchwały nr LXIII/1175/06 Rady Miasta Szczecin
z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowe-go Powiatowego Inspektora Sanitarnego; Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

(…)
Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 20. 1. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby nie zakłócały ciszy do-mowej w porze nocnej.
2. Właściciel psa, który zamieszkuje w Szczecinie, zobowiązany jest dokonać jego rejestracji oraz trwale go oznakować, poprzez wszczepienie psu pod skórę elektronicznego mikroproce-sora przez lekarza weterynarii.
3. Obowiązek wynikający z ust. 2:
l) w przypadku psa młodego należy wykonać nie wcześniej niż przed ukończeniem przez niego 12 m-cy życia,
2) w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego należy wykonać w terminie 30 dni od dnia nabycia psa.
4. Rejestracja oraz znakowanie psów wykonywane są w wyznaczonych lecznicach weteryna-ryjnych, zaś psów bezpańskich - w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. Reje-stracja i znakowanie są bezpłatne.
5. Przepis ust. 2, nie obowiązuje właścicieli psów zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce Oddział w Szczecinie, którzy dokonują rejestracji oraz trwałego oznakowania psa na zasadach obowiązujących w Związku.
6. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabez-pieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem "Uwaga! Pies!" lub tabliczkę z rysunkiem psa.
7. W miejscu przeznaczonym do użytku publicznego zwierzęta domowe należy zaopatrzyć w odpowiednie środki zabezpieczające, takie jak kaganiec, klatka, uprząż itp. Właściciele psów zobowiązani są zabezpieczyć zwierzę poprzez smycz i kaganiec. Obowiązek używania smy-czy nie dotyczy psów w miejscach ogrodzonych przeznaczonych na wybiegi.
8. Właściciele psów mają obowiązek towarzyszenia zwierzętom na spacerze oraz stałego nad-zorowania ich zachowania. Osoby trzecie nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt ze zwierzęciem bez wyraźnego przyzwolenia. Psy ras agresywnych (obronnych) i mieszańców tych ras, oraz zachowujące się agresywnie należy zabezpieczyć poprzez smycz i kaganiec w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego. W przypadku, kiedy w miejscach przezna-czonych do użytku publicznego przebywa duża ilość osób, psy winny być trzymane na smy-czy. Obowiązek ten dotyczy również ulic i skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu.
9. Interwencje w zakresie niewłaściwego traktowania psów oraz złych warunków ich utrzy-mania należy zgłaszać do właściwego terytorialnie Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwie-rzętami w Polsce (al. Wojska Polskiego 198A, tel. 091-487-04-37) lub innych organizacji pozarządowych deklarujących pomoc w tych sprawach.
10. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia zanie-czyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku pu-blicznego.
11. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych:
l) do miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci,
2) do pomieszczeń użyteczności publicznej,
3) na obiekty sportowe, za wyjątkiem imprez organizowanych z udziałem zwierząt,
4) na teren cmentarzy komunalnych.
12. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania psów lub innych zwierząt do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publicz-ne, wydanych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków lub terenów.
13. Informacje o padłych zwierzętach znajdujących się na terenach miejskich należy przeka-zać do Dyżurnego Technicznego Miasta - nr tel. 9656 lub 986.


Rozdział VIII Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 21. l. Na terenie Miasta Szczecina zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyjąt-kiem:
l) istniejących w dniu wejścia w życie regulaminu gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r Nr 94 poz. 431 z późno zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14 poz. 176),
2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli - wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, mieszczącymi jeden lokal mieszkalny,
3) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 17.11.2006 r., znak: NK.4.MN.0911-82/2006 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 21 ust. 1 pkt 3 uchwały).
2. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony:
1) w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,
2) niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,
3) w sposób nie powodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody.
3. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębi, królików i szynszyli oraz teren ich chowu, z zastrzeżeniem ust. l pkt l i 3, powinny być tak usytuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca lub ogrodzenia wybiegu do granicy nieru-chomości położonej w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego chowu, wynosiła co najmniej:
l) 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym,
2) 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem prze-znaczonym na stały pobyt ludzi.
4. Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 100 m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi, położonym w najbliższym sąsiedztwie pasieki oraz co najmniej 30 m od dróg publicz-nych.
5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób unie-możliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.
6. Zabrania się:
1) utrzymywania zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w ilości większej niż:
a) drób i gołębie - 20 sztuk,
b) króliki i szynszyle - 20 sztuk,
c) pnie pszczele - 5 sztuk;
2) chowu i hodowli strusi.
7. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach pu-blicznych.
8. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku.
9. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, zabez-pieczenie przed dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach siat-ki przeciw owadom. Pomieszczenia te powinny być systematycznie bielone oraz odszczurza-ne, a także odmuszane w okresie wiosny, lata i jesieni.
10. Z pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, gnojowica powinna być odprowadzana za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnych i zamkniętych zbiorników. Gnojowica nie może zanieczyszczać wody lub gleby.
11. Obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu zwierząt, gromadzone poza pomieszcze-niami dla zwierząt, muszą być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, odda-lonych co najmniej 30 m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi; odległość ta nie dotyczy miejsca zamieszkania hodowcy.
§ 22. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:
1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony,
3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez wła-ściwe organy do rejestru zabytków.
§ 23. Regulamin, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2, 5, 7, 8, 10, 11, nie ma zastosowania do cho-wu zwierząt gospodarskich na terenie: l) ogrodów działkowych,
2) zakładów weterynaryjnych, zwierzyńców, schronisk dla zwierząt oraz cyrków, klubów sportowych lub ośrodków hipoterapii,
3) pozostającym we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych,
4) instytucji, pracowni i laboratoriów doświadczalnych lub serologicznych dla celów naukowych.

Niektóre psy mogą w końcu zrzucić kagańce i swobodnie odetchnąć. W życie weszła właśnie uchwała szczecińskich radnych łagodząca przepisy. Nadal obowiązkowa jest smycz

Do tej pory było tak, że każdy pies, niezależnie od rasy, musiał być wyprowadzany na smyczy i w kagańcu. Taki przepis dotyczył nawet biegających małych yorków czy ratlerków. Teraz obowiązkowa jest tylko smycz. Nowa uchwała szczecińskich radnych mówi, że w kagańcu muszą chodzić psy, które należą do ras znajdujących się na ministerialnej liście agresywnych. Takich ras jest jedenaście. Nie ma wśród nich dobermanów, bokserów czy owczarków niemieckich. Jest za to tosa inu czy anatolian karabash, rasy mało popularne.

Jak straż miejska rozpozna, który pies musi być w kagańcu?

- Strażnicy oglądali zdjęcia tych psów w internecie - mówi rzecznik prasowy szczecińskiej straży miejskiej Andrzej Panecki. - Poza tym na tej liście są takie rasy jak owczarek kaukaski, rottweiler czy pitbul, a głównie takie są w Szczecinie i każdy wie, jak wyglądają.

Podobno nie pomogą stosowane wcześniej przez właścicieli wybiegi, że pies nie ma rodowodu, zatem nie można uznać, że należy do rasy agresywnej. Na te bez metryczki jest sposób.

- W uchwale napisano, że mieszańce ras agresywnych również muszą chodzić w kagańcach - mówi Panecki. - Przecież strażnik będzie widział, czy pies jest rottweilerem, czy też ma domieszkę tej rasy.

Niezależnie od rasy kaganiec mają nosić też te psy, które zachowują się agresywnie. Tu decyzja należy do właściciela.

- Czworonóg musi być łagodny nie tylko w stosunku do ludzi, ale także innych psów - zastrzega Panecki. - Jeżeli strażnik zauważy, że pies nie zachowuje się właściwie, za brak kagańca ukarze właściciela mandatem.

Mandat za brak kagańca może sięgać nawet do 500 zł, zwykle strażnicy wypisują od 50 do 200 zł.

Jakie psy muszą mieć kagańce

W kagańcach i na smyczy muszą nadal chodzić psy ras uznawanych za agresywne: amerykański pitbulterier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.


Źródło: Gazeta Wyborcza Szczecin
Obrazek
Obrazek
Razgotra
Avatar użytkownika
Owczarkarz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Spajder
Imię: Ela
Wiek: 45
Lokalizacja: Szczecin
Pochwały: 2
Dołączył(a): 8 maja 2011, o 18:44

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez mamurda » 31 maja 2011, o 15:17

Kochani, przeżyłam dzisiaj wstrząs niewiarygodny. Otóż , kolega z pracy pokazał mi pismo jakie dostał z gminy o podatku za psa. Mieszka w Birczy małej miejscowości 20 km od Przemyśla. Radni gminni podjęli taką uchwałę powołując się na podstawę prawną :ireful Ustawę z dnia 12 stycznia 1991roku :twisted: która jest nieaktualna. Kwota jaką należy uiścić za jednego psa to 107zł. Weźmy pod uwagę, że każdy na wsi ma co najmniej jednego, a w przypadku mojego kolegi : jeden jego i dwa wziął do siebie razem ze sparaliżowaną matką.Wychodzi ponad trzy stówy. Dla mnie to chamskie zdzierstwo, łatanie dziury w budżecie gminnym kosztem psów, które nic z tego nie mają. Jedyne w czym wykorzystują gminę to oddychanie powietrzem Jak myślicie co się teraz będzie działo. Miejscowość jest położona w pobliżu bardzo dużego kompleksu leśnego. :ireful
W Przemyślu podatek też jeż duży, bo 50 zł, ale to nie wiem jak nazwać.
Jakie kwoty podatku płacicie w waszych miastach o ile wogóle są. Wiem, że kiedyś niektóre miasta poznosiły ten obowiązek.
mamurda
Avatar użytkownika
Początkujący owczarkarz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Fram [*]
Imię: Barbara
Wiek: 64
Lokalizacja: Przemyśl
Pochwały: 2
Dołączył(a): 8 kwi 2011, o 14:49

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez Tomek » 31 maja 2011, o 16:09

mamurda napisał(a):Jakie kwoty podatku płacicie w waszych miastach o ile wogóle są. Wiem, że kiedyś niektóre miasta poznosiły ten obowiązek.

50zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW

Podstawa prawna
Art. 18a i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz uchwała Nr XXII/423/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Dochodów Budżetowych

Uwagi:
Stawka opłaty od każdego psa na 2011 rok wynosi - 50,00 zł

Osoby będące emerytami lub rencistami prowadzącymi samodzielne gospodarstwo domowe, opłatę od posiadania psów dokonują w następujący sposób:
- od pierwszego psa w wysokości połowy stawki, tj. – 25,00 zł
- od drugiego i każdego następnego psa w wysokości - 50,00 zł

Opłatę od posiadania psów można wpłacać:
- w spółdzielniach mieszkaniowych - od osób zamieszkałych w zasobach tych spółdzielni,
- w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w poszczególnych ADM-ach,
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy Placu Ratuszowym 6,
- na konto Wydziału Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: PeKaO S.A. O/B-B Nr 50 1240 6960 2735 1811 1111 1111.

Do dokonania opłaty od posiadania psów zobowiązane są osoby fizyczne posiadające psy. Opłata płatna jest z góry do dnia 31 marca danego roku lub w ciągu dwóch tygodni od daty nabycia psa. W razie zaistnienia okoliczności majacych wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty, osby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru ( załącznik nr 1), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:
- od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności,
- od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa, a także od osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego,
- od osób w wieku powyżej 65 lat, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:
- osoby fizyczne posiadające ratownicze psy lawinowe – wymienione w wykazie złożonym przez GOPR,
- psy nabyte w azylu dla zwierząt, będące w posiadaniu osoby fizycznej, legitymującej się dokumentem azylu.
Tomek zawsze pozdrawia.
Tomek
Avatar użytkownika
Administrator
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Viggulec
Imię: Tomasz
Wiek: 40
Lokalizacja: Śląsk
Pochwały: 37
Dołączył(a): 12 lut 2011, o 18:20

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez mamurda » 31 maja 2011, o 18:10

No właśnie, przemyska uchwała brzmi bardzo podobnie. Dlatego nie rozumiem tak dużej kwoty w tak małej miejscowości.Boję sie co będzie się działo gdy ludzie nie zechcą płacić tyle, co będzie z psami.
Inna sprawa, to to na co idą pieniądze z tego podatku. Nasze schronisko podlega Prezydentowi Miasta, ale większość tego co tam się dzieje dobrego to zasługa nowego kierownika. Sprawa sądowa poprzedniej "ekipy" do tej pory trwa. Podatki były takie same wtedy i teraz.
mamurda
Avatar użytkownika
Początkujący owczarkarz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Fram [*]
Imię: Barbara
Wiek: 64
Lokalizacja: Przemyśl
Pochwały: 2
Dołączył(a): 8 kwi 2011, o 14:49

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez Razgotra » 31 maja 2011, o 21:02

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin stawka roczna opłaty od posiadania jednego psa wynosi:

50 zł rocznie

Opłata płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty. Opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, jeśli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego.

Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.Opłaty nie pobiera się:
•z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych/,
•z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
•od osób w wieku powyżej 65 lat – z tytułu posiadania jednego psa,
•od właścicieli szczeniąt w wieku do 4 miesięcy,
•za psy, które zostały poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, a także za psy, które zostały nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Obrazek
Obrazek
Razgotra
Avatar użytkownika
Owczarkarz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Spajder
Imię: Ela
Wiek: 45
Lokalizacja: Szczecin
Pochwały: 2
Dołączył(a): 8 maja 2011, o 18:44

Re: Przepisy dotyczące psów w różnych miastach.

Nieprzeczytany postprzez Mada95 » 9 cze 2011, o 09:50

Debilne są te przepisy!
Skoro jesteśmy odpowiedzialni za nasze psy to sami powinniśmy decydować jakich zabezpieczeń używamy ,a nie z góry nakaz kaganica i smyczy...
A nakaz sprzątania po psie jest ,za to co zużywa pies i tak się płaci to za co te podatki?
Fajnie że chociaż w Gdyni jest pod tym względem lepiej niż w Szczecinie
Mada95
Losowy avatar

Następna strona
Dział statystyki

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

Opcje

Podobne tematy
  •  
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post